Visiting Scholars

Name Term Contact Info
Alexandre Belin 08/21/2015-12/20/2015
Maria Dainotti 02/01/2015-01/31/2017 Contact info
Bo Gao 09/01/2015-08/31/2016 Contact info
Sarah Gilbert 11/01/2014-10/31/2015
Blaise Gouteraux 9/01/2014-8/31/2016 Contact info
Masanori Hanada 10/16/2013-10/15/2015
Yanru Song 10/1/2015-9/30/2016 Contact info

Consulting Professors

Name Term Contact Info
Ralph DeVoe 08/31/2014-07/31/2017 Contact info
Gerald Fisher 03/01/2015-02/29/2016 Contact info
Jay Wacker 09/01/2014-08/31/2016 Contact info
Steven Yellin 09/01/2015-08/31/2016 Contact info

Visiting Professors

Name Term Contact Info
Matthew Fisher 09/01/2015-12/15/2015 Contact info
Marc Kastner 05/15/2015-05/14/2017 Contact info
Harvey Moseley 05/11/2015-10/15/2015 Contact info
Sandu Popescu 10/1/2015-11/20/2015 Contact info