Visiting Scholars

Name Term Contact Info
Daniel Brown 4/1/2016-3/30/2017
Maria Dainotti 02/01/2015-01/31/2017 Contact info
Bo Gao 09/01/2015-08/31/2016 Contact info
Blaise Gouteraux 9/01/2014-8/31/2016 Contact info
Masanori Hanada 10/16/2015-10/15/2016
Yanru Song 10/1/2015-9/30/2016 Contact info
David Tong 04/05/2016-06/30/2016
Qidong Wang 11/25/2015-11/24/2016

Consulting Professors

Name Term Contact Info
Ralph DeVoe 08/31/2014-07/31/2017 Contact info
Daniel Freedman 01/16/2016-07/15/2016
Jay Wacker 09/01/2014-08/31/2016 Contact info
Steven Yellin 09/01/2015-08/31/2016 Contact info

Visiting Professors

Name Term Contact Info
Marc Kastner 05/15/2015-05/14/2017 Contact info
Allan MacDonald 05/01/2016-06/15/2016